Условия за дизайнери

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Принтер.БГ" ЕООД, наричано по-долу Възложител, от една страна, и Партньорите  на "PICTURE.BG”, наричани Изпълнители, от друга.

 

„Принтер.БГ" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202244471, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, бул. "Професор Якимов", административна сграда "БИЕСЕФ", имейл адрес: info@picture.bg, телефон: 0888 322 480

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Възложителя и Изпълнителя.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - http://picture.bg и всички негови подстраници.

Партньор - графични дизайнери, художници и илюстратори, които са се регистрирали на Сайта по собствено желание с цел разпостранение, отпечатване и продажба на изображения, които са тяхна интелектуална собственост, както и да изпълняват поръчки на Възложителя като Изпълнители.

1. РЕГИСТРАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1.1. Изпълнителят се регистрират на Сайта като предоставят своите имена, имейл и телефон.

1.2. Страните могат да уговорят параметрите на конкретния договор чрез имейл. Ако някои от елементите на договора не е индивидуално уговорен, важат правилата на настоящите общи условия.

1.3. Изпълнителят може да приеме или да откаже заявката и няма задължение да сключва договор с Партньора.

1.4. Договорът се счита сключен от момента на потвърждението на Изпълнителя, че приема договорът за сключен.

 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Изпълнителят изработва свое произведение, което публикува на Сайта като продукт (наричано Услугата) по начин и ред, определен в настоящите общи условия срещу възнаграждение.

 

3. СРОК  НА ДОГОВОРА.

3.1. Договорът влиза в сила на датата, на която е потвърден от Изпълнителя  и не е ограничен със срок.

 

4. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. За предоставянето на Услугите, Възложителят се задължава да заплаща възнаграждение (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

4.2. Цената се определя от Изпълнителя за всеки продукт.

4.3. Възложителят дължи плащане на Цената след получаване на плащане за крайния продукт от Потребителя.

4.4. Възложителят заплаща на Изпълнителя Цената по този Договор по банков път.

4.5. Изпълнителят декларира, че е юридическо лице или че е лице, регистрирано като упражняващо свободна професия и издава фактура.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

5.1. Изпълнителят изработва свое произведение, което качва на Сайта и което става общодостъпно за посетителите на Сайта.

5.2. Изпълнителят е длъжен да зададе цена за предоставяната Услуга чрез профила си.

5.3. Изпълнителят е длъжен да зададе заглавие, описание, категория и филтър за всеки продукт.

5.4. Изпълнителят се съгласява, че при промоционална кампания на Възложителя цената за Услугата ще бъде намалена със съответния процент.

5.5. Възложителят няма право да използва Сайта извън неговото предназначение и уговореното в настоящите общи условия.

5.6. Изпълнителят е длъжен да се отнася с уважение към Възложителя и неговияте служители и Потребителите на Сайта. Изпълнителят няма право да:

а) Вреди на реномето на Сайта.

б) Употребява нецензориран език.

в) Да прави расистки или дискриминационни изявления под каквато и да е форма.

5.7. Изпълнителят има право на достъп до своя профил. Чрез профила си на Сайта, Изпълнителят може:

а) Да качва нови продукти с размер до 2 mb на файл или да прикача линкове към съответния продукт.

б) Да следи своите поръчки.

в) Комуникира с купувачи.

г) Да следи своите активни продукти, посещения, поръчки и съобщения.

д) Изтегли шаблоните, които се ползват за създаваните продукти.

е) Да определени цената за изработването на Услугата.

ж) Да обновява данните си.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят е длъжен да плати цената за Услугата.

6.2. Възложителят поема разходите за маркетинг на Сайта.

6.3. Възложителят изпълнява процеса по отпечатване, опаковане, изпращане и доставка на продуктите към потребителите на Сайта. Доставката е за сметка на крайния Потребител.

6.4. Възложителят администрира плащането от Потребителите на Сайта.

6.5. Възложителят има право да прави промоционални кампании и да намалява цената за предлаганите на Сайта продукти с до 20%.

6.6. Възложителят се грижи за поддържането на Сайта и нормалното му фунцкиониране. Изпълнителят не носи отговорност за технически проблеми на Сайта, върху които няма контрол и не може да отстрани или чието отстраняване би било несъразмерно отежняващо за Изпълнителя.

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. Този Договор се прекратява:

а) при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства.

б) при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

в) с  писмено предизвестие към другата страна.

7.2. Договорът може да бъде прекратен

а) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

б) когато спрямо Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

7.3. При прекратяване на Договора Изпълнителят губи правото си на достъп до профила си.

7.4. При прекратяване на Договора Възложителят запазва правото си да ползва изработените продукти и да ги продава на Сайта, за което предлага цена за откупуване.

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя.

8.2. С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

8.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

- информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

- информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

8.4. В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

8.5. Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея, фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

8.6. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

 

9. АВТОРСКИ ПРАВА

9.1. Изпълнителят декларира, че всички продукти, качени на Сайта са авторска изработка и върху тях няма никакви претенции от трети страни. В случай на евентуални претенции Изпълнителят носи пълна отговорност за всички преки и непосредствени вреди.

9.2. Изпълнителят се съгласява продуктите му да бъдат използвани с цел маркетинг.

9.3. Изпълнителят се съгласява и преотстъпва безсрочно правото на ползване и разпространяване на изработените продукти на Възложителя. При прекратяване на договора Възложителят има правото да продължи да продава продуктите на Сайта.

9.4. Изпълнителят уведомява Възложителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Страните се съгласяват с обработването на всички лични данни, необходими за изпълнението на настоящия договор. Такива лични данни могат да бъдат име, фамилия, телефон, имейл IBAN за сметка, по която ще се превеждат плащанията.

10.2. Всяка от страните се ползва с правата си за защита на личните данни съгласно българското и европейското законодателство.

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ

11.1. Чл. 33. Настоящите Общи условия могат да се изменят  едностранно от Изпълнителя. Възложителят може да се противопостави на измененията като изпрати имейл до Изпълнителя в срок от 14 дни, считано от уведомлението за изменението. Ако не се противопостави в този срок, се счита, че Възложителят е приел измененията.

11.2. Страните могат да договорят изменение на договора и с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни.

 

12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

12.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

 

13. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КАУЗИ

В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

 

14. УВЕДОМЛЕНИЯ

14.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена или електронна форма и могат да се предават чрез писмо, по куриер или електронна поща.

14.2. Изпратените между страните съобщения по имейл имат стойността на писмено волеизявление.

14.3. За официален имейл за кореспонденция на Възложителя се счита имейлът, с който Възложителят се е регистрирал.

14.4. Имейлът за кореспонденция на Възложителя е info@picture.bg.

14.5. Адресът за кореспонденция на Възложителя е гр. Бургас бул. Професор Яким Якимов 35.

 

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

15.1. Този Договор,, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

 

16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.